Przedszkole Samorz康owe nr 79

"Konwaliowy Zak徠ek"

w Bia造mstoku

ul. Konwaliowa 8, 15 - 674 Bia造stok

 

MENU G紟NE
 Strona g堯wna
 O nas
 Statut
 Koncepcja
 Regulaminy
 Rekrutacja
 Kadra
 Zaj. dodatkowe
 Rada Rodzic闚
 Dla rodzic闚

 Aktualno軼i

w budynku przedszkola

w budynku szko造
 

 Publikacje
 Og這szenia
 Kontakt

 

JUBILEUSZ

25 - lecia

 

GO列IE
 

Jeste naszym

go軼iem

 

 
autor i redaktor:
Gra篡na Danielczyk


STATUT
 

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZ.OWEGO NR 79

"KONWALIOWY ZAK﹗EK W BIAΧMSTOKU

 

Tekst ujednolicony z dnia 01 wrze郾ia 2016r.

 

ROZDZIA I

Postanowienia og鏊ne

1

1.   Przedszkole Samorz康owe Nr 79 ,,Konwaliowy Zak徠ek”, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym. Na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodzic闚 organ prowadz帷y mo瞠 nada imi przedszkola.

2.   Siedziba przedszkola znajduje si w Bia造mstoku przy ul. Konwaliowa 8 , a dodatkowych 5 oddzia堯w zostaje zlokalizowanych w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 18 im. kr鏊a Stefana Batorego w Bia造mstoku przy ul. Magnoliowej 13 w Bia造mstoku.

3.   Organem prowadz帷ym przedszkole jest Gmina Bia造stok. Nadz鏎 pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator O鈍iaty.

4.   Ustalona nazwa u篡wana jest w pe軟ym brzmieniu:

Przedszkole Samorz康owe Nr 79 ,,Konwaliowy Zak徠ek”

15-674 Bia造stok, ul. Konwaliowa  8,

  tel.: 85 8781722, 8781724  tel. /fax 85 8781723

5. Przedszkole posiada sw鎩 znak firmowy „logo”

2

Przedszkole dzia豉 na podstawie:

1.  Ustawy z dnia 7 wrze郾ia 1991r. o systemie o鈍iaty (Dz.U. Nr 95 poz. 425 z 1991r z  zm.) i rozporz康ze wykonawczych tej Ustawy.

2.  Aktu za這篡cielskiego.

3.  Niniejszego statutu.

3

1.      Przedszkole funkcjonuje ca造 rok.

2.      Przerw wakacyjn ustala organ prowadz帷y na wniosek dyrektora przedszkola. Trwa ona 1 miesi帷, w drugim miesi帷u przedszkole organizuje dy簑r ch皻nym dzieciom.

3.      Przedszkole jest czynne w dni robocze od poniedzia趾u do pi徠ku. Na wniosek dyrektora organ prowadz帷y ustala co roku dzienny czas pracy przedszkola oraz czas na realizacj podstawy programowej, nie kr鏒szy ni 5 godzin dziennie.

4.      Czas pracy przedszkola mo瞠 wynosi wi璚ej ni 10 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizacj podstawy programowej.

5.      W dniach przypadaj帷ych pomi璠zy dniami wolnymi od pracy, przedszkole pracuje na zasadzie grup 陰czonych, przy czym liczba dzieci przypadaj帷a na jeden oddzia nie mo瞠 przekroczy 25.

1) O pracy przedszkola decyduje ilo嗆 zg這szonych dzieci na ten dzie.

4

1.Przedszkole jest jednostk bud瞠tow, kt鏎ej dzia豉lno嗆 finansowana jest przez:

1) Gmin Bia造stok

2) Rodzic闚 w formie „op豉t sta造ch” za pobyt dziecka w przedszkolu.

2.  Dzia豉lno嗆 przedszkola wynikaj帷a z realizacji projekt闚 edukacyjnych mo瞠 by finansowana ze 鈔odk闚 przekazywanych przez uprawnione instytucje.

3. Przedszkole mo瞠 otrzymywa darowizny, kt鏎e ewidencjonowane s zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach bud瞠towych.

4.  Przedszkole mo瞠 prowadzi dodatkow lub inn dzia豉lno嗆 pozastatutow w oparciu o w豉sn baz i posiadane 鈔odki   

5.  Organizacja i tryb dzia豉lno軼i pozastatutowej okre郵aj odr瑿ne przepisy np. procedury, w zale積o軼i od zakresu  prowadzonej dzia豉lno軼i.


5

1.   安iadczenia udzielane przez przedszkole s nieodp豉tne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, okre郵onej przez Ministra Edukacji Narodowej.

2.   Wysoko嗆 op豉t za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizacj podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala si zgodnie z bie膨c uchwa陰 Rady Miasta Bia貫gostoku.

3.   Nieobecno嗆 dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowi您ku uiszczenia op豉ty, o kt鏎ej mowa w 5 pkt 2.

4.   Przedszkole zapewnia mo磧iwo嗆 odp豉tnego korzystania z trzech posi趾闚 dziennie wszystkim ucz瘰zczaj帷ym dzieciom i pracownikom przedszkola na zasadzie dobrowolno軼i.

5.   Zasady odp豉tno軼i za korzystanie z wy篡wienia i wysoko嗆 stawki 篡wieniowej ustala dyrektor.

6.   W przypadku nieobecno軼i dziecka, zwrotowi podlega dzienna op豉ta za posi貫k z wy陰czeniem pierwszego dnia nieobecno軼i. Odpis naliczany jest za drugi i kolejny dzie nieobecno軼i dziecka w przedszkolu. Nie dokonuje si odpis闚 za jeden dzie nieobecno軼i.

7.   Za dziecko ucz瘰zczaj帷e do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) maj obowi您ek wnosi systematycznie op豉t.

8.  Op豉ty za przedszkole wnosi si w okresach miesi璚znych, do 20 – go danego miesi帷a, w kt鏎ym osoba uprawniona korzysta b璠zie z przedszkola, w terminach okre郵onych przez intendenta i dyrektora przedszkola.

9. Op豉ty za przedszkole s uiszczane przelewem na konto przedszkola oraz mog by op豉cane przez MOPR zgodnie z decyzj o dofinansowaniu.

10. Informacja o terminie p豉tno軼i podawana jest, co miesi帷 w formie pisemnej na tablicy og這sze.

11. Organizacj pracy przedszkola okre郵a ramowy rozk豉d dnia, kt鏎y ustala dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzgl璠nieniem zasad ochrony zdrowia         i higieny pracy (odpowiednia ilo嗆 dzieci w oddziale) oraz oczekiwa rodzic闚 (prawnych opiekun闚).

12. Przedszkole na 篡czenie rodzic闚 mo瞠 organizowa nauk religii.

13. Dzieci mog uczestniczy w zaj璚iach dodatkowych. Rodzaj zaj耩 dodatkowych, ich cz瘰totliwo嗆 i form organizacyjn, okre郵a dyrektor w porozumieniu z organem prowadz帷ym. Zaj璚ia finansowane s bud瞠tu organu prowadz帷ego.

14. Czas trwania zaj耩 prowadzonych dodatkowo, w szczeg鏊no軼i zaj耩 umuzykalniaj帷ych, nauki j瞛yka obcego, religii i zaj耩 rewalidacyjnych, wynosi:

1) z dzie熤i w wieku 3-4 lata ok. 15 min.

2) z dzie熤i w wieku 5-6 lat ok. 30 min.

15. Spos鏏 dokumentowania zaj耩 prowadzonych w przedszkolu okre郵aj odr瑿ne przepisy.

 

ROZDZIA II

Cele i zadania przedszkola

 

6

1.   Przedszkole realizuje cele i zadania okre郵one w Ustawie o systemie o鈍iaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2.   Cele i zadania przedszkola:

1)   wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencja貫m i mo磧iwo軼iami rozwojowymi w relacjach ze 鈔odowiskiem spo貫czno - kulturowym i przyrodniczym

2)   udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez diagnozowanie i obserwacj rozwoju dziecka, wspomaganie indywidualnego rozwoju, eliminowanie przyczyn i korygowanie deficyt闚 rozwojowych dzieci.

3)   sprawowanie opieki, wychowania i nauczania nad dzie熤i w atmosferze akceptacji, umo磧iwiaj帷ej im osi庵ni璚ie dojrza這軼i szkolnej;

4)   troska o zdrowie i bezpiecze雟two wychowank闚

5)   rozwijanie zainteresowa  uzdolnie dzieci;

6)   przestrzeganie zasad zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. nr 120)

7)   wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

6.  Przedszkole realizuje powy窺ze cele i zadnia poprzez:

1) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym
i zdrowym 鈔odowisku,

2) uwzgl璠nianiu indywidualnych potrzeb dziecka, w trosce o zapewnienie r闚nych szans, umacnianiu wiary we w豉sne si造 i mo磧iwo軼i osi庵ania sukcesu,

3)  rozpoznawaniu przyczyn i trudno軼i w wychowaniu i nauczaniu dziecka

4) wspomaganie dziecka niepe軟osprawnego ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem rodzaju  stopnia niepe軟osprawno軼i.

5) stwarzaniu warunk闚 do rozwijania samodzielno軼i, d捫enia do osi庵ania cel闚, podejmowania odpowiedzialno軼i za siebie i najbli窺ze otoczenie,

6)  rozwijaniu wra磧iwo軼i spo貫czno - moralnej,

7)  podtrzymywanie to窺amo軼i narodowej, etnicznej, j瞛ykowej  religijnej poprzez w豉軼iwy dob鏎 metod i form pracy oraz organizacja religii.

8) kszta速owaniu umiej皻no軼i obserwacji, u豉twianiu rozumienia zjawisk zachodz帷ych
w otoczeniu dziecka - spo貫cznym, kulturowym i przyrodniczym,

9)  rozbudzaniu ciekawo軼i poznawczej, zach璚aniu do aktywno軼i badawczej i wyra瘸nia w豉snych my郵i i prze篡,

10)  rozwijaniu wra磧iwo軼i estetycznej, tworzenie warunk闚 do rozwoju wyobra幡i, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej,

11)  zapewnieniu warunk闚 do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego post瘼owania i zachowa pro zdrowotnych.

12) wspieranie rodzic闚 w rozwi您ywaniu problem闚 wychowawczych;

4.    Przedszkole zapewnia opiek, wychowanie i uczenie si w atmosferze akceptacji i bezpiecze雟twa oraz tworzy warunki umo磧iwiaj帷e dzieciom osi庵ni璚ie dojrza這軼i szkolnej.

7

1.  Praca wychowawczo – dydaktyczno – opieku鎍za w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstaw programow oraz dopuszczone do u篡tku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego oraz:

1)    Programy autorskie opracowane przez nauczyciela / nauczycieli danego przedszkola zatwierdzone w trybie przewidzianym przepisami prawa.

2)    Programu zaj耩 dodatkowych

2. Szczeg馧owe zadania przedszkola i spos鏏 ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju plac闚ki, rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczeg鏊nych dzia堯w przedszkolnych.

3. W dzia豉lno軼i wychowawczo-dydaktycznej przedszkole wykorzystuje alternatywne metody i techniki pracy z dzieckiem m.in.: A. Brzezi雟kiej, Gruszczyk Kolczy雟kiej, B. Roc豉wskiego, K. Orfa, R. Labana, C. Freineta, M. Bogdanowicz, W. Sherborne.

4. W plac闚ce mo瞠 by prowadzona dzia豉lno嗆 innowacyjna i eksperymentalna.

5. Godzina zaj耩 w przedszkolu trwa 60 minut.

6. Czas trwania zaj耩 dydaktyczno - wychowawczych powinien by dostosowany do mo磧iwo軼i rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

 

8

1 Przedszkole sprawuje opiek nad dzie熤i w czasie zaj耩 w przedszkolu oraz w czasie zaj耩 poza przedszkolem dostosowuj帷 metody i sposoby oddzia造wa do wieku dziecka i jego mo磧iwo軼i rozwojowych, potrzeb 鈔odowiskowych z uwzgl璠nieniem warunk闚 lokalowych, a w szczeg鏊no軼i:

1)  zapewnienia dzieciom bezpiecze雟twa i opiek w czasie pobytu w przedszkolu i zaj耩 organizowanych przez przedszkole poza terenem przedszkola:

a) dzieci s pod sta陰 opiek osoby doros貫j – nauczyciela

b) bezpo鈔ednio za bezpiecze雟two dzieci podczas zaj耩 organizowanych
przez przedszkole jest nauczyciel pracuj帷y w danym oddziale,

c) podczas pobytu dzieci w ogrodzie zabawy i zaj璚ia poszczeg鏊nych oddzia堯w odbywaj si na wyznaczonych terenach ze sprz皻em dostosowanym do potrzeb i mo磧iwo軼i dzieci,

d) nauczyciel organizuj帷y zaj璚ia w ogrodzie uczestniczy w nich wsp鏊nie z dzie熤i,

e) plac zabaw jest ogrodzony, w 瘸dnym wypadku dziecko nie mo瞠 opuszcza placu zabaw

f)  w trakcie zaj耩 poza terenem (spacery, wycieczki) opiek sprawuje nauczyciel przedszkola, kt鏎y powinien zapewni dodatkow opiek innej osoby doros貫j (rodzic, prawny opiekun dziecka oraz pracownik przedszkola) na ka盥e dwana軼ioro dzieci powinien przypada przynajmniej jeden opiekun.

g) wychowankowie s ubezpieczeni od nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚    w zak豉dzie ubezpieczeniowym.

h)  umow z firm ubezpieczeniow podpisuje dyrektor przedszkola, bior帷 pod uwag opinie rodzic闚 zg豉szane w ci庵u roku o rzetelno嗆 firmy podczas realizacji postanowie umowy, wyp豉cania odszkodowa.

i)  w nag造ch wypadkach nauczyciel lub inna osoba opiekuj帷 si grup udziela dziecku pierwszej pomocy, wzywa lekarza, powiadamia rodzic闚 o zaistnia造m wypadku,

j)  w razie choroby dzieciom nie podaje si lek闚

k) przedszkole wsp馧pracuje z rejonow poradni psychologiczno-pedagogiczn i innymi poradniami specjalistycznymi zapewniaj帷 w miar potrzeb konsultacj i pomoc.

2) Szczeg馧owe zasady przebywania dzieci na placu zabaw w trakcie pracy przedszkola okre郵a „Regulamin korzystania z placu zabaw Przedszkola Samorz康owego Nr 79 ,,Konwaliowy Zak徠ek” w Bia造mstoku” wprowadzony zarz康zeniem dyrektora, opracowany i zatwierdzony przez Rad Pedagogiczn z kt鏎ym zapoznaje si rodzic闚 wychowank闚 przedszkola.

3) Szczeg馧owe zasady udzia逝 dzieci w  spacerach okre郵a „Regulamin organizacji wycieczek Przedszkola Samorz康owego Nr 79 ,,Konwaliowy Zak徠ek” w Bia造mstoku” wprowadzony zarz康zeniem dyrektora przedszkola, opracowany i zatwierdzony przez Rad Pedagogiczn, z kt鏎ym zapoznaje si rodzic闚 wychowank闚 przedszkola.

9

1.  W miar posiadanych mo磧iwo軼i przedszkole organizuje i udziela wychowankom              
 i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez:

1)  rozpoznanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie jego indywidualnych mo磧iwo軼i psychofizycznych.

2)  wspieranie rodzic闚 i nauczycieli w rozwi您ywaniu problem闚 wychowawczych i dydaktycznych.

3)  rozwijanie umiej皻no軼i wychowawczych nauczycieli i rodzic闚.

2.  Zadania, o kt鏎ych mowa w ust. 1 s realizowane we wsp馧pracy z: rodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami przedszkola, poradni psychologiczno -pedagogiczn i innymi poradniami specjalistycznymi, innymi przedszkolami, podmiotami dzia豉j帷ymi  na rzecz rodziny, dzieci i m這dzie篡.

3.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodp豉tne.

4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu mo瞠 by udzielana na wniosek:

1) rodzic闚,

2) nauczyciela, w szczeg鏊no軼i wychowawcy i nauczyciela prowadz帷ego zaj璚ia specjalistyczne,

3) pedagoga, psychologa, poradni psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej.

5.   Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu reguluj „Procedury Udzielania Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Przedszkolu Samorz康owym Nr 79 ,,Konwaliowy Zak徠ek” w Bia造mstoku”.

 

10

1. Dyrektor przedszkola powierza ka盥y oddzia opiece:

1) jednego nauczyciela w przypadku 5 - godzinnego czasu pracy oddzia逝,

2) dw鏂h nauczycieli w przypadku 8 - godzinnego i wy瞠j czasu pracy.

2. Przy powierzaniu opieki nauczycielowi/nauczycielom dyrektor mo瞠 uwzgl璠ni propozycje rodzic闚 na pisemny wniosek 2/3 rodzic闚 danego oddzia逝.

3.  W przedszkolu stosuje si zasad ci庵這軼i oddzia造wa wychowawczo- dydaktycznych - jeden nauczyciel opiekuje si w miar mo磧iwo軼i danym oddzia貫m przez ca造 okres ucz瘰zczania dziecka do przedszkola.

 

 

ROZDZIA III
Organy przedszkola

 

11

1. Organami przedszkola s:

1)  Dyrektor przedszkola,

2)  Rada Pedagogiczna,

3)  Rada Rodzic闚.

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodzic闚 uchwalaj regulaminy swojej dzia豉lno軼i, kt鏎e nie mog by sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

12

1. Dyrektor przedszkola wy豉niany jest w drodze konkursu przez organ prowadz帷y.

2.  Dyrektor zarz康za i kieruje przedszkolem oraz reprezentuje je na zewn徠rz zgodnie z zakresem obowi您k闚, odpowiedzialno軼i i uprawnieniami ustalonymi przez gmin. Jest kierownikiem zak豉du pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracownik闚 obs逝gi i administracji.

3.Zadania dyrektora s nast瘼uj帷e:

1)  zarz康za i kieruje przedszkolem zgodnie z zakresem obowi您k闚, odpowiedzialno軼i i uprawnieniami ustalonymi przez gmin,

2)  organizuje i  kieruje procesem wychowawczo – dydaktycznym oraz reprezentuje przedszkole na zewn徠rz,

3)  sprawuje nadz鏎 pedagogiczny,

4)  opracowuje program rozwoju przedszkola wsp鏊nie z Rad Pedagogiczn
z wykorzystaniem wynik闚 bada i prowadzonego  nadzoru pedagogicznego,

5)  przewodnicz帷y Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwa造 podj皻e w ramach kompetencji stanowi帷ych,

6)  wstrzymuje uchwa造 Rady Pedagogicznej niezgodnie z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,

7)  powo逝je komisj kwalifikacyjn dla nauczycieli ubiegaj帷ych si o awans na stopie nauczyciela kontraktowego,

8)  przydziela opiekuna nauczycielowi sta篡軼ie i nauczycielowi kontraktowemu odbywaj帷emu sta,

9)  dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres sta簑,

10) zapewnia pracownikom w豉軼iwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppo,

11) dysponuje 鈔odkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialno嗆 za ich prawid這we wykorzystanie,

12) wsp馧pracuje z rodzicami, organem prowadz帷ym oraz instytucjami nadzoruj帷ymi i kontroluj帷ymi,

13) podejmuje decyzje o skre郵eniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Rad Pedagogiczn,

14) kieruje polityka kadrow przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracownik闚 przedszkola

15) przyznaje nagrody i wymierza kary porz康kowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

16) wyst瘼uje z wnioskami po zasi璕ni璚iu opinii Rady Pedagogicznej,
w sprawach odznacze, nagr鏚 i innych wyr騜nie dla nauczycieli oraz innych pracownik闚 przedszkola,

17) organizuje w porozumieniu z organem prowadz帷ym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

18) wsp馧dzia豉 z organizacjami zwi您kowymi wskazanymi przez pracownik闚

19) administruje ZF吁 zgodnie z obowi您uj帷ym regulaminem

20) koordynuje wsp馧dzia豉niem organ闚 przedszkola, zapewnia im swobodne dzia豉nie zgodnie z prawem oraz wymian informacji mi璠zy nimi.

4.Koordynatorem wsp馧dzia豉nia jest dyrektor przedszkola, kt鏎y:

a)  zapewnia ka盥emu organowi mo磧iwo嗆 swobodnego dzia豉nia i pojmowania decyzji w ramach ustanowionych kompetencji,

b)  zapewnia bie膨c wymian pomi璠zy nimi o planowanych dzia豉niach i podejmowanych decyzjach,

c)  organizuje spotkania przedstawicieli organ闚.

5. Spory pomi璠zy organami przedszkola (z wyj徠kiem dyrektora przedszkola) rozstrzyga dyrektor.

6. Spory pomi璠zy dyrektorem przedszkola, a innymi organami przedszkola rozstrzyga w zale積o軼i od podmiotu sporu gmina lub kurator.

7. Tryb sk豉dania skarg reguluje istniej帷a w przedszkolu „Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosk闚”

 

13

1.Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola. W jej sk豉d wchodz wszyscy nauczyciele pracuj帷y w przedszkolu.

2.Przewodnicz帷ym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

3.Rada Pedagogiczna dzia豉 na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

4.Kompetencje Rady Pedagogicznej:

1)  Do kompetencji stanowi帷ych Rady Pedagogicznej nale篡 podejmowanie uchwa w sprawach:

a) zatwierdzania plan闚 rozwoju i pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola oraz jej dokumentowania,

b)  innowacji i eksperyment闚 pedagogicznych,

c)  organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d)  statutu przedszkola oraz jego zmian,

e) organizacji obserwacji pedagogicznej w przedszkolu oraz jej dokumentowania.

f)  ustalenia sposob闚 wykorzystania wynik闚 nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawuj帷y nadz鏎 pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.  

g)  skre郵enie dziecka z listy uczestnik闚 przedszkola 

2)  Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)  organizacj pracy przedszkola,

b)  projekt planu finansowego przedszkola,

c)  wnioski dyrektora o przyznanie odznacze, nagr鏚 i innych wyr騜nie,

d)  propozycje dyrektora w sprawach przydzia逝 sta造ch i dodatkowych zaj耩 w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

e)  programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem do u篡tku.

 

14

1.   W przedszkolu dzia豉 Rada Rodzic闚, kt鏎a jest organem spo貫cznym i stanowi reprezentacj rodzic闚 dzieci ucz瘰zczaj帷ych do przedszkola.

2.   Zasady tworzenia Rady Rodzic闚 uchwala og馧 rodzic闚 dzieci ucz瘰zczaj帷ych do przedszkola.

3.   Rada Rodzic闚 uchwala sw鎩 regulamin, kt鏎y okre郵a szczeg馧owe zasady dzia豉nia i nie mo瞠 by sprzeczny ze statutem przedszkola.

4.   Rada Rodzic闚:

1) wyst瘼uje do dyrektora przedszkola z opiniami i wnioskami dotycz帷ymi wszystkich spraw przedszkola, organizacji pracy, statutu przedszkola, zaj耩 dodatkowych, wy篡wienia,

2) mo瞠 gromadzi fundusze z dobrowolnych sk豉dek rodzic闚 oraz innych 廝鏚e w celu wspierania statutowej dzia豉lno軼i przedszkola,

3) zasady ich wydatkowania okre郵a regulamin rady,

4) Rada Rodzic闚 planuje swoj dzia豉lno嗆 - plan dzia豉nia powinien by uchwalony nie p騧niej ni do ko鎍a wrze郾ia ka盥ego roku szkolnego,

5) wydaje opini dotycz帷 oceny dorobku zawodowego nauczyciela ko鎍z帷ego sta w zwi您ku z ubieganiem si o wy窺zy stopie awansu zawodowego

6) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywno軼i kszta販enia i wychowania

7) opiniuje projekt planu finansowego sk豉danego przez dyrektora przedszkola

8) uchwala w porozumieniu z Rad Pedagogiczn:

a) program wychowawczy obejmuj帷y wszystkie tre軼i i dzia豉nia o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci

b) program profilaktyki dostosowania do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego 鈔odowiska, obejmuj帷y wszystkie tre軼i i dzia豉nia o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodzic闚.

9) dokumentacja Rady Rodzic闚 znajduje si w kancelarii przedszkola

 

ROZDZIA IV

Organizacja Przedszkola

 

15

1. Podstawow jednostk organizacyjn przedszkola jest oddzia z這穎ny z dzieci zgrupowanych wg zbli穎nego wieku, z uwzgl璠nieniem ich potrzeb, zainteresowa, uzdolnie.

2. Rada Pedagogiczna mo瞠 przyj望 inne zasady grupowania dzieci w zale積o軼i od potrzeb przedszkola lub za這瞠 programowych..

3.  Liczba dzieci w oddziale nie mo瞠 przekracza 25,

4.  Szczeg馧ow organizacj wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym okre郵a arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

5.  Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Rad Pedagogiczn zatwierdza  organ prowadz帷y przedszkole.

6.  W arkuszu organizacji okre郵a si w szczeg鏊no軼i:

1) liczb dzieci i czas pracy poszczeg鏊nych oddzia堯w,

2) liczb pracownik闚 陰cznie z liczb stanowisk kierowniczych w przedszkolu, w tym wykszta販enie i spos鏏 zatrudnienia pracownik闚 pedagogicznych,

3) og鏊n liczb godzin finansowanych ze 鈔odk闚 przydzielanych przez gmin,

4) czas na realizacj podstawy programowej w danym roku szkolnym,

5) terminy przerw w pracy przedszkola, liczb miejsc w przedszkolu,

6) godziny otwarcia przedszkola.

7.  Ramowy rozk豉d dnia w przedszkolu , w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zaj耩 dodatkowych okre郵a dyrektor w porozumieniu z Rad Pedagogiczn

8. Nauczyciele, kt鏎ym powierzono opiek nad danym oddzia貫m, na podstawie ramowego rozk豉du dnia ustalaj dla tego oddzia逝 szczeg馧owy rozk豉d dnia z uwzgl璠nieniem zalecanych warunk闚 i sposob闚 realizacji podstawy programowej

9. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 165 w budynku przedszkola na ul. Konwaliowej 8 i 125 miejsc w budynku Gimnazjum na ul. Magnoliowej 13.

10. W przedszkolu jest 12 oddzia堯w ca這dziennych. Liczba oddzia堯w mo瞠 ulega zmianie w zale積o軼i od potrzeb i mo磧iwo軼i organizacyjnych przedszkola.

11. Do realizacji cel闚 statutowych przedszkole posiada:

1) sale zaj耩 dla poszczeg鏊nych oddzia堯w

2) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

3) kuchni,

4) szatni dla dzieci i personelu.

12. Dzieci maj mo磧iwo嗆 codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urz康zeniami dostosowanymi do wieku dzieci. Przy sprzyjaj帷ych warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najd逝窺zy pobyt dzieci w ogrodzie.

13. Przedszkole mo瞠 organizowa dla wychowank闚 r騜norodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizacj i program wycieczek dostosowuje si do wieku, zainteresowa i potrzeb dzieci. Szczeg馧owe zasady udzia逝 dzieci w wycieczkach okre郵a zarz康zenie dyrektora przedszkola w sprawie organizacji wycieczek oraz „Regulamin organizacji wycieczek Przedszkola Samorz康owego Nr 79 ,,Konwaliowy Zak徠ek” w Bia造mstoku”, z kt鏎ym zapoznaje si rodzic闚 wychowank闚 przedszkola.

14. Dziecko w przedszkolu mo瞠 przebywa nie wi璚ej ni 10 godzina.

 

16

1.    Dzieci powinny by przyprowadzane i odbierane przez rodzic闚 (prawnych opiekun闚), b康 inne osoby doros貫 upowa積ione przez rodzic闚, za okazaniem dowodu to窺amo軼i.

2.   Pisemne upowa積ienie mo瞠 by skuteczne przez ca造 okres ucz瘰zczania dziecka do przedszkola lub mo瞠 by odwo豉ne w ka盥ej chwili.

   a) Rodzice mog upowa積i okre郵on osob doros陰 do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upowa積ienie powinno nast徙i przez udzielenie pisemnego pe軟omocnictwa.

3.    Rodzice (prawni opiekunowie) przejmuj pe軟 odpowiedzialno嗆 prawn za bezpiecze雟two dziecka odbieranego z przedszkola przez upowa積ion przez nich osob.

4.  Dzieci mog by przyprowadzane od 6.30 do 8.30. Ze wzgl璠闚 organizacyjnych i przygotowanie odpowiedniej liczby posi趾闚 p騧niejsze przyprowadzenie dziecka powinno by zg這szone wcze郾iej osobi軼ie lub telefonicznie.

5.   Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 17.00

6.   Osoby pod wp造wem alkoholu nie mog odbiera dziecka z przedszkola.

7.  Szczeg馧owe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola okre郵a „Regulamin Przedszkola Samorz康owego Nr 79 ,,Konwaliowy Zak徠ek” w Bia造mstoku”, z kt鏎ym zapoznaje si rodzic闚 wychowank闚 przedszkola.

17

1.  Przedszkole przeprowadza rekrutacj wszystkich ch皻nych dzieci w oparciu o zasad powszechnej dost瘼no軼i na podstawie karty zg這szenia, kt鏎ej wz鏎 okre郵a organ prowadz帷y.

2. W pierwszej kolejno軼i do przedszkola przyjmowane jest dziecko spe軟iaj帷e nast瘼uj帷e kryteria::

1)    wielodzietno嗆 rodziny kandydata

2)    niepe軟osprawno嗆 kandydata

3)    niepe軟osprawno嗆 jednego z rodzic闚 kandydata

4)    niepe軟osprawno嗆 obojga rodzic闚 kandydata

5)    niepe軟osprawno嗆 rodze雟twa kandydata

6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7)    obj璚ie kandydata piecz zast瘼cz

Kryteria powy窺ze maj jednakow warto嗆

3. Dzieci przyjmowane s do przedszkola na jeden rok szkolny.

4. Organ prowadz帷y mo瞠 okre郵i dodatkowe kryteria przyj耩 do przedszkola.

5. Post瘼owanie rekrutacyjne mo瞠 by prowadzone z wykorzystaniem system闚 informacyjnych

6. Post瘼owanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powo豉na przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodnicz帷ego komisji.

7. Procedura rekrutacji przebiega zgodnie z Ustaw z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie o鈍iaty oraz niekt鏎ych innych ustaw

8. Do przedszkola przyjmowane s dzieci w wieku 3-5 lat.  

9. W szczeg鏊nych uzasadnionych przypadkach do przedszkola mo積a przyj望 dziecko, kt鏎e uko鎍zy這 2,5 roku/ o ile przedszkole ma wolne miejsca.

10. Wychowaniem przedszkolnym mo瞠 by obj皻e dziecko z odroczonym przez poradni psychologiczno - pedagogiczn obowi您kiem szkolnym w wieku powy瞠j 6 lat, ale nie d逝瞠j ni do ko鎍a roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w kt鏎ym dziecko ko鎍zy 8 lat.  

11. Dokumentacja dotycz帷a rekrutacji jest przechowywana w kancelarii przedszkola

12. W trakcie roku szkolnego, w miar zwalniaj帷ych si miejsc, dyrektor mo瞠 dokona naboru uzupe軟iaj帷ego.

13.  Dyrektor w porozumieniu z Rad Pedagogiczn mo瞠 podj望 decyzj o skre郵eniu dziecka  z listy wychowank闚 w ci庵u roku szkolnego i rozwi您ania zawartej umowy,
w przypadku:

1)    14 dniowej nieobecno軼i dziecka w przedszkolu i nie zg這szenia tego faktu, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodzic闚;

2)    nieobecno軼i dziecka ponad jeden miesi帷 w przedszkolu i nie zg豉szanie tego faktu;

3)    systematycznego zalegania rodzic闚 bez podania przyczyny z op豉tami za us逝gi przedszkolne;

4)    zaleganie z op豉t za przedszkole powy瞠j 1 okresu p豉tniczego.

5)    podawania fa連zywych b康 zatajenie istotnych informacji rodzic闚 o dziecku w karcie zg這szenia do przedszkola (np. choroby, agresja wobec innych, autoagresja itp.);

6)    gdy zachowanie dziecka zagra瘸 篡ciu i zdrowiu jego oraz pozosta造ch dzieci i pracownik闚 przedszkola, gdy zastosowane formy pomocy nie da造 po膨danych zmian w jego zachowaniu.

7)    nieprzestrzegania przez rodzic闚 postanowie niniejszego statutu.

8)    dziecka, kt鏎ego rodzic/prawny opiekun zalega z op豉tami, dyrektor mo瞠 przesun望 na 5- godz. pobyt w przedszkolu w celu realizacji podstawy programowej.

14. Dziecko mo瞠 by zawieszone w mo磧iwo軼i korzystania z przedszkola w przypadku:

a)     wszawicy,

b)     choroby zaka幡ej lub d逝gotrwa貫j choroby

c)     w ka盥ym z wymienionych wy瞠j przypadk闚 po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodzic闚 (opiekun闚) dziecka.

15. Skre郵enia dziecka z listy dzieci przyj皻ych do przedszkola dokonuje dyrektor w drodze decyzji na podstawie uchwa造 Rady Pedagogicznej - po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodzic闚/opiekun闚.

 

ROZDZIA V

Wychowankowie Przedszkola

 

18

1. Do przedszkola ucz瘰zczaj dzieci w wieku od 3 do 5 lat a w przypadkach szczeg鏊nie uzasadnionych dyrektor mo瞠 przyj望 dziecko 2.5 roczne.

2.  Dziecku w wieku powy瞠j 6 lat, kt鏎emu odroczono obowi您ek szkolny mo瞠 ucz瘰zcza do przedszkola do ko鎍a roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w kt鏎ym ko鎍zy 10 lat. Decyzj o odroczeniu obowi您ku szkolnego wydaje dyrektor w豉軼iwej obwodowo szko造, po zasi璕ni璚iu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3.  Dzieci w przedszkolu maj wszystkie prawa wynikaj帷e z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczeg鏊no軼i prawo do:

1) pe軟ego bezpiecze雟twa fizycznego i psychicznego:

a) w czasie pobytu w przedszkolu dzieci s pod sta陰 opiek nauczycielki,

b) teren przedszkola jest w豉軼iwie ogrodzony, szlaki komunikacyjne posiadaj zabezpieczenia uniemo磧iwiaj帷e bezpo鈔ednie wyj軼ie na jezdni,

c) stoliki, krzes豉 i inny sprz皻 przedszkolny jest dostosowany do wzrostu dzieci,

d) w przedszkolu systematycznie i na bie膨co s usuwane zabawki, pomoce       
i sprz皻 zagra瘸j帷y zdrowiu i 篡ciu,

e) w przedszkolu pod gro嬌 kary jest zakaz u篡wania wszelkiej przemocy fizycznej b康 psychologicznej wobec dzieci.

2) poszanowania godno軼i - bez wzgl璠u na sytuacj, w jakiej si znajdzie;

3) akceptacji takim, jakie jest;

4) przyjaznego wychowawcy nastawionego na pomoc i wsp馧dzia豉nie;

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

6) odkrywania 鈍iata - badania i eksperymentowania;

7) swobodnej, nieskr瘼owanej, tw鏎czej ekspresji;

8) wypowiadania swojej opinii i racji;

9) indywidualnego procesu i w豉snego tempa rozwoju;

10) do鈍iadczenia konsekwencji w豉snego zachowania (ograniczonego wzgl璠ami bezpiecze雟twa);

11) r騜norodnego, bogatego w bod嬈e i poddaj帷ego si procesom tw鏎czym otoczenia;

12) spokoju i samotno軼i, gdy tego potrzebuje;

13) snu i wypoczynku, je郵i jest zm璚zone, a nie do snu na „rozkaz”;

14) jedzenia i picia, gdy jest g這dne i spragnione, ale r闚nie prawo do nauki regulowania swych potrzeb;

15) zdrowego jedzenia;

16) spolegliwych um闚 i kontakt闚 z doros造mi.

4. Wychowanek przedszkola ma obowi您ek:

1)    przestrzegania obowi您uj帷ego w przedszkolu Kodeksu Przedszkolaka oraz ustalonych w grupach regu i norm wsp馧篡cia,

2)    poszanowania godno軼i osobistej, dobrego imienia i w豉sno軼i innych (dzieci i os鏏 doros造ch)

3)    szanowa mienie przedszkola,

4)    zmienia obuwie,

5)    dba o higien osobist i estetyczny wygl康.

 

ROZDZIA VI

Rodzice

 

19

1. Do podstawowych obowi您k闚 rodzic闚 nale篡:

1) przestrzeganie postanowie niniejszego statutu,

2) zaopatrzenie dziecka w niezb璠ne przedmioty, przybory i pomoce,

3) respektowanie uchwa Rady Pedagogicznej, podj皻ych w ramach jej kompetencji,

4) terminowe uiszczanie op豉ty za pobyt dziecka w przedszkolu. Informowanie             
 o przyczynach nieobecno軼i dziecka w przedszkolu, zatruciach pokarmowych            
 i chorobach zaka幡ych.

5) Przyprowadzanie do przedszkola dziecka czystego i zdrowego, dbanie
o estetyczny wygl康 dziecka;

6) Szczeg馧owe uprawnienia rodzic闚 zawarte s w „Regulamin Przedszkola Samorz康owego Nr 79 ,,Konwaliowy Zak徠ek” w Bia造mstoku” ”, z kt鏎ym zapoznaje si rodzic闚 wychowank闚 przedszkola.

2. Rodzice i nauczyciele zobowi您ani s wsp馧dzia豉 ze sob w celu skutecznego oddzia造wania wychowawczego na dziecko i okre郵ania drogi jego rozwoju.

3. Rodzice maj prawo do:

1) zapoznania si z programem oraz zadaniami wynikaj帷ymi z programu rozwoju przedszkola i plan闚 pracy w danym oddziale,

2) uzyskiwania na bie膨co informacji na temat swego dziecka,

3) uzyskiwania porad i wskaz闚ek od nauczycieli, w rozpoznawaniu przyczyn trudno軼i wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

4) wyra瘸nia i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosk闚 z obserwacji pracy przedszkola,

5) wyra瘸nia i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadz帷emu i nadzoruj帷emu poprzez swoje przedstawicielstwa – rad rodzic闚.

6) „uzyskania informacji o stanie gotowo軼i szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osi庵aniu tej gotowo軼i, odpowiednio do potrzeb wspomaga.”

4. Przedszkole utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez formy wsp馧dzia豉nia:

1) zebranie og鏊ne - nie mniej ni 1 raz w roku (wrzesie),

2) zebranie grupowe - nie mniej ni 1 raz w roku,

3) parady, konsultacje i warsztaty dla rodzic闚 wg potrzeb i oczekiwa rodzic闚,

4) kontakty indywidualne wg potrzeb i oczekiwa rodzic闚 - przez ca造 rok,

5) zaj璚ia otwarte dla rodzic闚 - minimum 2 razy w ci庵u roku szkolnego w ka盥ym oddziale,

7) spotkania rodzinne wg scenariuszy opracowanych przez nauczycielki przy wsp馧udziale dzieci

8) k帷ik dla rodzic闚, zawieraj帷y: rozk豉d dnia, wa積e informacje organizacyjne, og這szenia, aktualno軼i wydawnicze.

9) Zasady spotka rodzic闚 i dzieci odpowiedzialno軼i za bezpiecze雟two podczas tych spotka w przedszkolu okre郵a „Regulamin Przedszkola Samorz康owego
 Nr 79 ,,Konwaliowy Zak徠ek” w Bia造mstoku”
, z kt鏎ym zapoznaje si rodzic闚 wychowank闚 przedszkola.

 

ROZDZIA VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

20

1. W przedszkolu zatrudnieni s nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dzie熤i w wieku przedszkolnym.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi prac dydaktyczno-wychowawcz i opieku鎍z zgodnie      z obowi您uj帷ymi programami nauczania odpowiada za jako嗆 i wyniki tej pracy. Szanuje godno嗆 dziecka i respektuje jego prawa.

3. Do zakresu zada ka盥ego nauczyciela nale篡:

1)    wsp馧praca z rodzicami (opiekunami) w celu ujednolicenia oddzia造wa opieku鎍zo – wychowawczych,

2)    pomaganie rodzicom (opiekunom) w rozpoznaniu mo磧iwo軼i rozwojowych dziecka  podj璚iu wczesnej interwencji specjalistycznej,

3)    informowanie na bie膨co rodzic闚 (opiekun闚) dziecka o jego zachowaniu i post瘼ach,

4)    pe軟a realizacja funkcji wychowawczo – dydaktycznej i opieku鎍zej przedszkola,

5)    planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej w spos鏏 ustalony przez Rade Pedagogiczn,

6)    ponoszenie odpowiedzialno軼i za jako嗆 pracy wychowawczo – dydaktycznej,

7)    planowanie w豉snego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w r騜nych formach doskonalenia zawodowego,

8)    prowadzenie obserwacji pedagogicznej maj帷ej na celu poznanie potrzeb rozwojowych powierzonych mu wychowank闚 oraz dokumentowanie tej obserwacji w spos鏏 ustalony przez Rad Pedagogiczn,

9)    pedagogiczn opiek zdrowotn oraz inn w zale積o軼i od potrzeb,

10) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotycz帷ej oddzia逝 zgodnie z odr瑿nymi  przepisami,

11) przygotowanie i przekazania rodzicom do dnia 30 kwietnia. danego roku szkolnego informacji o gotowo軼i dziecka do podj璚ia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich.

4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialno嗆 za:

1) bezpiecze雟two, zdrowie i 篡cie powierzonych mu dzieci podczas pobytu
w przedszkolu i poza jego terenem.

2) jako嗆 tworzonych warunk闚 wspomagaj帷ych rozw鎩 dzieci.

3) jako嗆 planowania i prowadzenia pracy wychowawczo- dydaktycznej oraz obserwacji pedagogicznej.

5.  Nauczyciel ma prawo korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych plac闚ek i instytucji naukowo – o鈍iatowych.

6.   Nauczyciel ma prawo za膨da od rodzic闚 wychowanka z objawami infekcji przezi瑿ieniowej  za鈍iadczenia lekarskiego, 瞠 dziecko jest zdrowe i mo瞠 ucz瘰zcza do przedszkola.

 

21

1. Do obowi您k闚 pracownik闚 administracyjnych nale篡 prowadzenie spraw zwi您anych z ca這軼i gospodarki materialnej, finansowej i gospodarczej przedszkola

2. Do zada pracownik闚 obs逝gowych nale篡 utrzymanie stanu sanitarnego wszystkich pomieszcze i obej軼ia przedszkola oraz ca這嗆 spraw zwi您anych z organizacj  篡wienia w przedszkolu.

3. Szczeg馧owy zakres obowi您k闚, odpowiedzialno軼i i uprawnie pracownik闚 administracyjno – obs逝gowych okre郵a dyrektor przedszkola.

 

 

ROZDZIAL VIII

POSTANOWIENIA KO哸OWE

 

22

1. Statut obowi您uje w r闚nym stopniu wszystkich cz這nk闚 spo貫czno軼i przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodzic闚, pracownik闚 obs逝gi i administracji.

2. Zmiany w niniejszym statucie s zatwierdzane poprzez uchwa造 rady pedagogicznej.

3. Dla zapewnienia znajomo軼i statutu przedszkola przez wszystkich zainteresowanych ustala si zamieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola i holu przedszkola.

4. Regulaminy dzia豉lno軼i uchwalone przez organy przedszkola nie mog by sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

23

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacj zgodnie z odr瑿nymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materia這wej przedszkola okre郵aj odr瑿ne przepisy.

3. Nowelizacja statutu dokonywana jest w miar zmieniaj帷ych si przepis闚 prawnych oraz potrzeb wynikaj帷ych z organizacji przedszkola

 

24

Statut Przedszkola Samorz康owego Nr 79 ,,Konwaliowy Zak徠ek” wchodzi w 篡cie z dniem 1.09.2004r.

 

Statut niniejszy zosta uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedszkola w dniu 21 czerwca 2004r.

Dyrektor przedszkola

Bia造stok 21 czerwiec 2004r.

w g鏎